List of Distinctions

SUBJECT STUDENTS APEEARED NO. OF DISTINCTIONS DISTINCTIONS % HIGHEST MARKS NAME (HIGHEST SCORER)
ENG. 153 129 84 98 MANYA DURGA
MATHS 91 51 57 100 MAYANK SINGH
PHY. 70 42 60 95 AASTHA PARASHAR, ALAKH MITTAL,MANYA DURGA,MAYANK GUPTA,MAYANK SINGH,PULKIT SHARMA,SHINA WADHWA,YASH KAUSHIK,PRATEEK LOHAN, SIMRAN RAHORE, VAISHALI GARG
CHEM. 70 41 59   PRATEEK LOHAN
BIO 28 21 75 99 MANYA DURGA
COMP. 28 21 75 95 PULKIT SHARMA
I.P. 28 21 75 95 MOHIT RANA
ECO 83 31 39 99 ANSHIKA SHARMA
B.ST 83 18 43 96 DEEPALI GUPTA
ACCT. 83 18 22 96 PRASHANT CHAUDHARY
PSYCHO. 18 6 33 94 SHINA WADHWA
P.ED.(MAIN) 35 26 74 99 MANYA DURGA
P.ED.(ADD) 122 48 41 99 MAYANK SINGH
TOTAL 153 481   100